Ogólne Warunki Handlowe

Warunki handlowe i warunki dostawy

– Stan na: 2012 –

§ 1 – Uwagi ogólne

W przypadku wszystkich – również przyszłych – dostaw i usług zastosowanie mają wyłącznie niżej przedstawione warunki handlowe i warunki dostawy, również w przypadku, jeśli w trakcie zawierania przyszłych transakcji nie zostanie na to wyraźnie wskazane. Sprzeczne lub odmienne warunki ani też inne ograniczenia Zamawiającego nie zostaną uznane, chyba że w konkretnym przypadku wyraźnie i w formie pisemnej wyrazimy na nie zgodę.

§ 2 – Przedmiot umowy

1. O ile w danym wypadku nie zostało wyraźnie ustalone inaczej, technologiczne doradztwo ze strony Dostawcy odbywa się w mowie, piśmie oraz w formie testów według najlepszej wiedzy, jednak traktowane jest tylko jako niezobowiązująca informacja i nie zwalnia Zamawiającego z własnej kontroli dostarczonych produktów pod względem ich przydatności do planowanych metod i celów. Stosowanie, eksploatacja i przetwarzanie produktów odbywa się poza obszarem kontroli Dostawcy i w związku z tym należy wyłącznie do zakresu odpowiedzialności Zamawiającego.

2. Za jakość produktów uznaje się w zasadzie tylko właściwości opisane w technicznych kartach informacyjnych, opisach produktów, specyfikacjach i innych oznaczeniach Dostawcy.
Dokumenty te są albo załączone do danej dostawy lub zostają przesłane Zamawiającemu na żądanie. Zwraca się uwagę na fakt, że informacje zawarte w technicznych kartach informacyjnych, opisach produktów, specyfikacjach lub innych oznaczeniach są wyłącznie informacjami opisowymi. Nie przejmujemy za nie gwarancji.
Publiczne wypowiedzi, promocje i reklamy nie stanowią informacji o jakości dostarczanych produktów.

3. Nasze produkty należy przechowywać w zabezpieczeniu przed chłodem i mrozem. Przy prawidłowym przechowywaniu nasze produkty posiadają stabilność przechowywania wynoszącą 6 miesięcy, o ile w konkretnym wypadku nie ustalono wyraźnie inaczej.
W przypadku nieprawidłowego przechowywania lub po upływie 6 miesięcy terminu stabilności przechowywania produkty nie nadają się już w zakresie nieograniczonym do dalszego przetwarzania.

4. Ustalenia dotyczące właściwości lub zakresu zastosowania produktów różniące się od informacji zawartych w technicznych kartach informacyjnych, opisach produktów, specyfikacjach lub innych oznaczeniach wymagają wyraźnego potwierdzenia ze strony Dostawcy.

5. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany miary i wagi, o ile jest to potrzebne ze względu na technikę produkcji lub ze względu na zaopatrzenie surowcowe i o ile zmian tych można rozsądnie wymagać od Zamawiającego.

§ 3 – Płatności

1. Zamawiający ma prawo do potrącania wzajemnych płatności jedynie w sytuacji, gdy są uznane lub prawomocnie stwierdzone.

2. Jeśli Dostawcy staną się znane okoliczności, które dają podstawy do poważnych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Zamawiającego, Dostawca ma prawo, niezależnie od ustalonego terminu płatności, do natychmiastowego wymagania płatności wszystkich nieuregulowanych rachunków, również odroczonych, oraz do uzależnienia dalszych dostaw dla Zamawiającego od płatności z góry lub złożenia stosownego do wartości zabezpieczenia.

§ 4 – Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

1. Towar do momentu całkowitej zapłaty z tytułu wszystkich – również przyszłych - należności z danego stosunku handlowego, włącznie z wierzytelnościami ubocznymi oraz roszczeniami odszkodowawczymi, własnością Dostawcy.

2. Zastrzeżenie własności obowiązuje również w sytuacji, gdy poszczególne wierzytelności Dostawcy ujęte zostaną w rachunku bieżącym oraz wyprowadzone i uznane zostanie saldo.

3. Jeśli Zamawiający przetworzy objęty zastrzeżeniem własności towar w nową rzecz ruchomą, to przetworzenie następuje na rzecz Dostawcy bez powstania dla niego zobowiązania z tego tytułu. Nowa rzecz staje się własnością Dostawcy. W przypadku przetworzenia lub zmieszania z towarem nie należącym do Dostawcy Dostawca nabywa współwłasność na nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości rachunkowej swego objętego zastrzeżeniem własności towaru wobec wartości całkowitej nowej rzeczy.

4. Zamawiający ma prawo do dalszego zbycia lub dalszego przetworzenia objętego zastrzeżeniem własności towaru tylko z uwzględnieniem niżej wymienionych postanowień oraz z zaleceniem, że wierzytelności, zgodnie z niżej wymienionymi postanowieniami z punktu 6, również faktycznie przechodzą na Dostawcę.

5. Uprawnienia Zamawiającego do dalszego zbycia lub dalszego przetworzenia objętego zastrzeżeniem własności towaru w prawidłowym obrocie handlowym wygasają wraz z odwołaniem ze strony Dostawcy w związku z trwałym pogorszeniem sytuacji majątkowej Zamawiającego, najpóźniej jednak z chwilą zawieszania płatności przez Zamawiającego lub złożenia wniosku o ogłoszenie postępowania upadłościowego na jego majątku.

6. a) Zamawiający ceduje zatem wierzytelność z tytułu dalszej sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem (również w wypadku jego przetworzenia), wraz z wszystkimi prawami zależnymi, włącznie z ewentualnymi kwotami salda stanowiącymi należność, na Dostawcę.
b) Jeśli towar został przetworzony lub zmieszany z towarem nie należącym do Dostawcy i Dostawca nabył prawo współwłasności do niego w wysokości jego wartości rachunkowej, scedowana wierzytelność z tytułu ceny kupna przysługuje mu proporcjonalnie do wartości rachunkowej objętego zastrzeżeniem towaru.
Jeśli Zamawiający w wyniku przetworzenia towaru objętego zastrzeżeniem nabędzie roszczenia o wynagrodzenie za dzieło wobec osób trzecich, to już w tym momencie ceduje on je, wraz z wszystkimi prawami zależnymi, w wysokości wartości rachunkowej towaru objętego zastrzeżeniem na Dostawcę.
c) Jeśli Zamawiający sprzedał wierzytelność w ramach pełnego faktoringu, to wierzytelność Dostawcy staje się natychmiast wymagalna, a Zamawiający ceduje wchodzącą w jej miejsce należność od faktora na Dostawcę i bezzwłocznie przekazuje swój przychód ze sprzedaży Dostawcy.
d) Dostawca przyjmuje wyżej wymienione cesje.

7. Dopóki spełnia swe zobowiązania płatnicze, Zamawiający jest upoważniony do windykacji scedowanych wierzytelności. Upoważnienie do windykacji wygasa w wyniku odwołania, najpóźniej jednak w przypadku zwłoki z płatnościami ze strony Zamawiającego lub znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej Zamawiającego.
W takim wypadku Zamawiający upoważnia niniejszym Dostawcę do poinformowania odbiorców o cesji oraz do samodzielnej windykacji wierzytelności.

8. Jeśli wartość istniejących zabezpieczeń dla Dostawcy przekroczy wartość jego wszystkich wierzytelności o więcej niż 20%, to Dostawca jest w związku z tym zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń według własnego wyboru na żądanie Zamawiającego lub którejś z obciążonych nadmiernym zabezpieczeniem Dostawcy osób trzecich. 9. Zastawienie lub przewłaszczenie w celu zabezpieczenia towaru objętego zastrzeżeniem lub scedowanych wierzytelności jest niedopuszczalne. O zajęciach należy bezzwłocznie poinformować Dostawcę z podaniem wierzyciela dokonującego zajęcia. 10. Dostawca może zaspokajać się z odebranego towaru objętego zastrzeżeniem poprzez sprzedaż z wolnej ręki.

§ 5 – Termin dostawy

Siła wyższa, zamieszki, strajki, lokauty, nieprzewidziane ograniczenia dostępu do surowców, brak prawidłowej i terminowej dostawy od producenta oraz niezawinione przerwy w ruchu zakładu automatycznie przedłużają o czas ich trwania uzgodniony termin dostawy.

§ 6 – Obowiązek zawiadomienia o wadach

Ewidentne wady, dostawę rzeczy innych niż zamówione lub dostawę w niedostatecznej ilości Zamawiający ma zgłosić natychmiast w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni po wpłynięciu towaru w miejscu przeznaczenia. Wady ukryte należy zgłaszać w formie pisemnej natychmiast po ich wykryciu.

§ 7 – Wady fizyczne/Niedobory

Za wady fizyczne Dostawca odpowiada jak następuje:

1. Jeśli Dostawca dokonuje dostaw według receptur, specyfikacji, wzorów itp. Zamawiającego, to wówczas ten ostatni ponosi ryzyko za przydatność do planowanego zakresu zastosowania. Decydujący dla zgodnego z umową stanu towaru jest moment przejścia ryzyka.

2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej, dostawy rzeczy innych niż zamówione lub dostawy w niedostatecznej ilości Dostawca odpowiada według ustawowych przesłanek i w ustawowym zakresie za ponowne wykonanie zobowiązania, obniżenie ceny kupna, unieważnienie umowy oraz zwrot nakładów.

3. O ile spełnione są przesłanki ustawowe, Dostawca odpowiada ponadto za odszkodowanie w miejsce świadczenia. Roszczenie o odszkodowanie w miejsce świadczenia w wypadku jedynie nieumyślnego naruszenia obowiązków ze strony Dostawcy lub jego pomocników ograniczone jest do zgodnej z umową, przewidywalnej szkody.

4. O ile z powodu wad fizycznych uzasadnione są inne roszczenia o odszkodowanie (niż odszkodowanie w miejsce świadczenia), Dostawca odpowiada według postanowień § 8 niniejszych warunków.

5. Roszczenia z tytułu wad fizycznych ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od daty przejścia ryzyka.
O ile spełnione są przesłanki z § 438 ust. 1 nr 2 kodeksu cywilnego (Budowle i rzeczy, które zgodnie z ich normalnym sposobem użycia zostały wykorzystane w miejsce budowli), z § 479 ust. 1 k.c.
(Roszczenie regresowe w przypadku kupna artykułów konsumpcyjnych) lub z § 634 a ust. 1 nr 2 k.c.
(Wady budowlane),obowiązują zgodne z przepisami ustawowymi, dłuższe terminy. 6. Dalej idące lub inne roszczenia Zamawiającego wobec Dostawcy lub jego pomocników z tytułu wad fizycznych są wykluczone.

§ 8 – Inne roszczenia o odszkodowanie

1. Odpowiadamy według ustawowych przesłanek i w ustawowym zakresie
– za wszelkie szkody na życiu, ciele i zdrowiu, oraz
– według ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, oraz
– w przypadku podstępnego wprowadzenia w błąd, szczególnie podstępnego zatajenia wad fizycznych, oraz
– w przypadku przejęcia gwarancji za stan rzeczy, oraz
– w przypadku umyślnego lub wynikłego z rażącego niedbalstwa spowodowania szkody, również przez pomocników.

2. Odpowiadamy według ustawowych przesłanek
– jeśli wyraźnie lub w sposób dorozumiany przyjęliśmy kwalifikowane stanowisko oparte na zaufaniu ze względu na uniknięcie powstałej szkody, oraz
– jeśli i o ile wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności cywilnej jest sprzeczne z istotnymi podstawowymi zasadami ustawowymi, oraz
– jeśli i o ile naruszenie obowiązków jest tak istotne, że z jego powodu zagrożone jest osiągnięcie celu stosunku zobowiązaniowego.
W tych wypadkach nasza odpowiedzialność cywilna ograniczona jest do przewidywalnej, typowej dla umowy szkody.

3. Jeśli w wyniku zwykłego niedbalstwa – bez wystąpienia przypadków opisanych w punktach 1 lub 2 – wystąpi szkoda, która nie jest uzasadniona zwłoką lub niemożliwością, wykluczone zostają roszczenia o odszkodowanie z powodu naruszenia obowiązku oraz roszczenia o odszkodowanie z powodu naruszenia obowiązku należytego świadczenia z uwzględnieniem interesów, praw i dóbr prawnych Zamawiającego.
W takich wypadkach w przypadku niedbalstwa mniejszego niż rażące nie ponosimy odpowiedzialności również za odszkodowania w miejsce świadczenia lub odszkodowania z tytułu utraconych nakładów. W przypadku roszczeń o odszkodowanie w miejsce świadczenia lub odszkodowanie z tytułu utraconych nakładów obowiązującą pozostaje jednak odpowiedzialność wynikająca z § 7 punkt 2 i 3 niniejszych warunków.

§ 9 – Miejsce spełnienia świadczenia i sąd właściwy

Miejscem spełnienia wszystkich świadczeń jest siedziba Dostawcy. Sądem właściwym dla obu stron jest sąd w Hanowerze, o ile Zamawiający jest kupcem.

§ 10 – Stosowane prawo

W zakresie stosunków umownych obowiązuje niemieckie prawo materialne, z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

§ 11 – Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe i warunki dostawy również w przypadku prawnej nieskuteczności pojedynczych punktów są wiążące w swej pozostałej części.

 

 

Social Media

984f500cf9de4519b02b354346eb72e0-facebook-icon-redes-sociales-by-vexels.png         logo_xing_rund_gruen-210x210.png         li.png

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.